Alleluia Hôn Phối

Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu thiết tha tuyệt vời. Chúng ta hãy yêu thương nhau, như Thiên Chúa hằng thương chúng ta.

Alleluia hon phoi