Alleluia Hôn Phối

Trực tiếp Thánh Lễ

Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu thiết tha tuyệt vời. Chúng ta hãy yêu thương nhau, như Thiên Chúa hằng thương chúng ta.

Alleluia hon phoi