Alleluia Chúa Nhật 6 TN

Alleluia Chua Nhat 6 TN
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe, Chúa có lời ban sự sống muôn đời. Alleluia, Alleluia