Alleluia Chúa Nhật 25

Trực tiếp Thánh Lễ

Alleluia, alleluia. Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia, alleluia.

Tìm kiếm PDF


Alleluia Chua Nhat 25