Alleluia Chúa Nhật 23

Trực tiếp Thánh Lễ

Alleluia, alleluia. Chúa phán: Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy đã nghe biết ở nơi Cha Thầy, thì thầy đã cho các con được biết. Alleluia, alleluia.

Tìm kiếm PDF


Alleluia Chua Nhat 23