Alleluia Chúa Nhật 22

Trực tiếp Thánh Lễ

Alleluia, alleluia. Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có lời ban sự sống ngàn thu. Alleluia, alleluia.

Tìm kiếm PDF


Alleluia Chua Nhat 22