Alleluia Chúa Nhật 17 Thường Niên

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Chúc tụng Đức Vua đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia
Alleluia Chúa Nhật 17 Thường Niên