Alleluia Chúa Nhật 12 TN

Trực tiếp Thánh Lễ

Alleluia, alleluia: Chúa phán rằng: Lời Cha là chân lý, lời ban niềm vui sống, xin Ngài thánh hóa chúng trong sự thật. Alleluia, alleluia

Alleluia Chua Nhat 12 Thuong Nien