More

    Tôi là bánh

    Lời Chúa ngày 19/8/2018

    Tôi là bánh (19-8-2018 – Chúa Nhật Tuần 20 Thường niên B) Lời Chúa: Ga 6, 51-58 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do Thái...

    Hot Topics