More

    Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận thái bình

    Thông báo: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế giáo phận Thái Bình 2018

    Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình sẽ truyền chức linh mục và phó tế vào ngày 08.12.2018...

    Hot Topics