More

    phim The Pope

    Quay phim về Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô ở Rôma

    Ngày 7 tháng 5 – 2018, các cảnh của phim The Pope được quay tại Rôma. Các diễn viên mặc y phục hồng y và cận...

    Hot Topics