Mây thẻ: Nguyễn Gia Thị Thục Nhiên

Nữ tu Maria Pia Nguyễn Gia Thị Thục Nhiên

Nghi thức Nhập Quan và Thánh Lễ An Táng Nữ tu Maria Pia Nguyễn...

Hỡi bạn trăm năm của Đức Kitô Xin hãy đến lãnh triều thiên vinh hiển Từ muôn thuở Chúa dành sẵn cho người. Nữ tu Maria Pia Nguyễn Gia Thị Thục Nhiên đã kết thúc hiến lễ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày