Mây thẻ: Mt 5: 38-42

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-6-2021 – Thứ Hai Tuần 11 Thường niên

Ai xin, hãy cho (14.6.2021 – Thứ Hai Tuần 11 Thường niên) Lời Chúa: Mt 5, 38-42 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-6-2020 – Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên

Ai xin, hãy cho (15.6.2020 – Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 38-42 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17/6/2019

Ai xin, hãy cho (17.6.2019 – Thứ Hai Tuần 11 TN) Lời Chúa: Mt 5, 38-42 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt,...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 18 tháng 6 năm 2018

Ai xin, hãy cho Lời Chúa: Mt 5, 38-42 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày