Mây thẻ: Mt 5

lời chúa

Lời Chúa ngày 15-6-2021 – Thứ Ba Tuần 11 Thường niên

Như Cha trên trời (15.6.2021 – Thứ Ba Tuần 11 Thường niên) Lời Chúa: Mt 5, 43-48 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-6-2021 – Thứ Hai Tuần 11 Thường niên

Ai xin, hãy cho (14.6.2021 – Thứ Hai Tuần 11 Thường niên) Lời Chúa: Mt 5, 38-42 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em:...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-6-2021 – Thứ Năm Tuần 10 Thường niên

Chớ giết người (10.6.2021 – Thứ Năm Tuần 10 Thường niên) Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-6-2021 – Thứ Tư Tuần 10 Thường niên

Để kiện toàn (09.6.2021 – Thứ Tư Tuần 10 Thường niên) Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-6-2021 – Thứ Ba Tuần 10 Thường niên

Muối cho đời (08.6.2021 – Thứ Ba Tuần 10 Thường niên) Lời Chúa: Mt 5, 13-16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-6-2021 – Thứ Hai Tuần 10 Thuờng niên

Phúc thay (07.6.2021 – Thứ Hai Tuần 10 Thuờng niên) Lời Chúa: Mt 5, 1-12 Khi ấy, Đức Giêsu thấy đám dông dân chúng, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-3-2021 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay

Kiện toàn (10.3.2021 – Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27-2-2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay

Yêu kẻ thù (27.02.2021 – Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 5, 43-48 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-2-2021 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay

Làm hòa (26.02.2021 – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1-11-2020 – Chúa Nhật 31, Lễ các Thánh Nam Nữ

Nước Trời là của họ (01.11.2020 Chúa Nhật 31 – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ) Lời Chúa: Mt 5, 1-12a Trực tiếp: Lễ các Thánh Nam Nữ 2020 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-6-2020 – Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên

Ai xin, hãy cho (15.6.2020 – Thứ Hai Tuần 11 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 38-42 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-6-2020 – Thứ Bảy Tuần 10 Thường Niên

Có thì nói có (13.6.2020 – Thứ Bảy Tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 33-37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng:...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày