Mây thẻ: Mt 4: 12-17.23-25

lời chúa

Lời Chúa ngày 4-1-2021

Ánh sáng và sự sống (04.01.2021 – Thứ Hai) Lời Chúa: Mt 4, 12-17.23-25 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilê. Người rời bỏ Nazareth, đến ở miền duyên hải thành...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6/1/2020

Ánh sáng và sự sống (06.01.2020 – Thứ Hai) Lời Chúa: Mt 4, 12-17.23-25 Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilê. Người rời bỏ Nazareth, đến ở miền duyên hải thành...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày