Mây thẻ: Mt 19: 16-22

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-8-2020 – Thứ Hai Tuần 20 Thường niên

Tôi còn thiếu điều gì? (17.8.2020 – Thứ Hai Tuần 20 Thường niên) Lời Chúa: Mt 19, 16-22 Khi ấy, có một người đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19/8/2019 – Thứ Hai Tuần 20 TN

Tôi còn thiếu điều gì? (19.8.2019 – Thứ Hai Tuần 20 TN) Lời Chúa: Mt 19, 16-22 Khi ấy, có một người đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày