Mây thẻ: Mt 18

lời chúa

Lời Chúa ngày 9-3-2021 – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Chay

Hết lòng tha thứ (09.3.2021 – Thứ Ba Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2-10-2020 – Thứ Sáu – Các Thiên thần Bản mệnh

Chiêm ngưỡng nhan Cha (02.10.2020 – Thứ Sáu - Các Thiên thần Bản mệnh) Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-9-2020 – Chúa Nhật 24 Thường niên

Hết lòng tha thứ (13.9.2020 – Chúa Nhật 24 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 18, 21-35 Một hôm, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-9-2020 – Chúa Nhật 23 Thường niên, Năm A

Người anh em của anh (06.9.2020 – Chúa Nhật 23 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót...
lời chúa

Lời Chúa ngày 6-9-2020 – Chúa Nhật 23 Thường niên

Lợi được người anh em (06.9.2020 – Chúa Nhật 23 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-8-2020 – Thứ Tư Tuần 19 Thường niên

Sửa lỗi người anh em (12.8.2020 – Thứ Tư Tuần 19 Thường niên) Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-8-2020 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên

Em nhỏ và kẻ bé mọn (11.8.2020 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên) Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10/12/2019 – Thứ ba tuần 2 Mùa Vọng

Không muốn ai hư mất (10.12.2019 – Thứ Ba Tuần 2 MV) Lời Chúa: Mt 18, 12-14 Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày