Mây thẻ: Mt 12: 46-50

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-7-2021 – Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Ai là mẹ tôi? (20.7.2021 - Thứ Ba tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-11-2020 – Thứ Bảy: Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ

Ai là mẹ tôi? (21.11.2020 – Thứ Bảy: Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-7-2020 – Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên

Ai là mẹ tôi? (21.7.2020 – Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21/11/2019 – Thứ Năm, Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ

Ai là mẹ tôi? (21.11.2019 – Thứ Năm - Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 23/7/2019 – Thứ Ba tuần 16 TN

Ai là mẹ tôi? (23.7.2019 – Thứ Ba tuần 16 TN) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 24 tháng 7 năm 2018

Thứ Ba tuần 16 Thường niên (24-7-2018): Ai là mẹ tôi? Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày