Mây thẻ: Mt 12:

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-7-2021 – Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Ai là mẹ tôi? (20.7.2021 - Thứ Ba tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19-7-2021 – Thứ Hai tuần 16 Thường niên

Đòi dấu lạ (19.7.2021 - Thứ Hai tuần 16 Thường niên) Lời Chúa: Mt 12, 38-42 Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-7-2021 – Thứ Bảy tuần 15 thường niên

Hài lòng về Người (17.7.2021 - Thứ Bảy tuần 15 Thường niên) Lời Chúa: Mt 12, 14-21 Khi ấy, nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách giết Ðức Giêsu. Biết vậy, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-7-2021 – Thứ Sáu tuần 15 Thường niên

Ta muốn lòng nhân (16.7.2021 - Thứ Sáu tuần 15 Thường niên) Lời Chúa: Mt 12,1-8 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-11-2020 – Thứ Bảy: Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ

Ai là mẹ tôi? (21.11.2020 – Thứ Bảy: Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-7-2020 – Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên

Ai là mẹ tôi? (21.7.2020 – Thứ Ba Tuần 16 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 12, 46-50 Khi ấy, Ðức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-7-2020 – Thứ Hai Tuần 16 Thường Niên

Đòi dấu lạ (20.7.2020 – Thứ Hai Tuần 16 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 12,38-42 Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-7-2020 – Thứ Bảy Tuần 15 Thường Niên

Hài lòng về Người (18.7.2020 – Thứ Bảy Tuần 15 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 12, 14-21 Khi ấy, nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách giết Ðức Giêsu. Biết vậy, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17-7-2020 – Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên

Ta muốn lòng nhân (17.7.2020 – Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabát, Ðức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và...
lời chúa

Đòi dấu lạ (24.7.2017 – Thứ hai Tuần 16 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 38-42 Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp: “Thế hệ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày