Mây thẻ: Mt 10

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-7-2021 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên

Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác (10.7.2021 - Thứ Bảy tuần 14 Thường niên) Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Trò không hơn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-7-2021 – Thứ Sáu tuần 14 thường niên

Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con (09.7.2021 - Thứ Sáu tuần 14 Thường niên) Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-7-2021 – Thứ năm tuần 14 thường niên

Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không (08.7.2021 - Thứ Năm tuần 14 Thường niên) Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Anh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-7-2021 – Thứ Tư tuần 14 thường niên

Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel (07.7.2021 - Thứ Tư tuần 14 Thường niên) Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Một hôm, Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-7-2020 – Thứ Bảy Tuần 14 Thường Niên

Anh em đừng sợ (11.7.2020 – Thứ Bảy Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò...
lời chúa

Lời Chúa ngày 10-7-2020 – Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên

Vì Danh Thầy (10.7.2020 – Thứ Sáu Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 16-23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào...
lời chúa

Lời Chúa ngày 9-7-2020 – Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên

Chúc bình an (09.7.2020 – Thứ Năm Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 7-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-7-2020 – Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên

Mười hai tông đồ (08.7.2020 – Thứ Tư Tuần 14 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần...
lời chúa

Lời Chúa ngày 11-6-2020 – Thứ Năm – Thánh Barnaba Tông đồ

Nước Trời đã đến gần (11.6.2020 – Thứ Năm - Thánh Barnaba Tông đồ) Lời Chúa: Mt 10, 7-13 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: ‘Nước...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15/6/2019

Nước Trời đã đến gần (15.6.2019 – Thứ Bảy tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 7-13 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày