Mây thẻ: Mc 4: 35-41

lời chúa

Lời Chúa ngày 20-6-2021 – Chúa Nhật Tuần 12 Thường niên

Sao chưa có lòng tin? (20.6.2021 – Chúa Nhật Tuần 12 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 4, 35-41 Chiều hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-1-2021 – Thứ Bảy Tuần 3 TN

Tại sao anh em sợ? (30.01.2021 – Thứ Bảy Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 35-41 Hôm ấy, khi chiều đến, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”...
lời chúa

Lời Chúa ngày 1/2/2020

Tại sao anh em sợ? (01.02.2020 – Thứ Bảy Tuần 3 TN) Lời Chúa: Mc 4, 35-41 Hôm ấy, khi chiều đến, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày