Mây thẻ: Mc 12: 28b-34

lời chúa

Lời Chúa ngày 3-6-2021 – Thứ Năm Tuần 9 Thường niên

Hai điều răn (03.6.2021 – Thứ Năm Tuần 9 Thường niên) Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi...
lời chúa

Lời Chúa ngày 12-3-2021 – Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay

Điều răn đứng đầu (12.3.2021 – Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong nhóm Kinh sư tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng:“Thưa Thầy, trong...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20/3/2020 – Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay

Điều răn đứng đầu (20.3.2020 – Thứ Sáu Tuần 3 MC) Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong nhóm Kinh sư tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng:“Thưa Thầy, trong mọi...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 29/3/2019

Điều răn đứng đầu (29.3.2019 – Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong nhóm Kinh sư tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng:“Thưa Thầy, trong...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 4/11/2018

Điều răn đứng đầu (04.11.2018 – Chúa Nhật 31 TN B) Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong nhóm Kinh sư tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, trong...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 7 tháng 6 năm 2018

Hai điều răn Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giêsu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày