Mây thẻ: Lc 4: 24-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 21-3-2022 | Thứ Hai Tuần 3 Mùa Chay

Băng qua giữa họ mà đi (21.3.2022 – Thứ Hai Tuần 3 MC) Lời Chúa: Lc 4, 24-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-3-2021 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Chay

Băng qua giữa họ mà đi (08.3.2021 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 4, 24-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16/3/2020

Băng qua giữa họ mà đi (16.3.2020 – Thứ Hai Tuần 3 MC) Lời Chúa: Lc 4, 24-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-8-2022 | Chúa Nhật 20 Thường niên

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (14.8.2022 – Chúa Nhật 20 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với...