Mây thẻ: Lc 4: 16-30

lời chúa

Lời Chúa ngày 30-8-2021 – Thứ Hai Tuần 22 Thường Niên

Trả lại tự do (30-8-2021 – Thứ Hai Tuần 22 Thường Niên) Lời Chúa: Lc 4, 16-30 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày...
lời chúa

Lời Chúa ngày 31-8-2020 – Thứ Hai Tuần 22 Thường niên

Trả lại tự do (31.8.2020 – Thứ Hai Tuần 22 Thường niên) Lời Chúa: Lc 4, 16-30 Khi ấy, Ðức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen...
lời chúa

Lời Chúa ngày 2/9/2019 – Thứ Hai Tuần 22 TN

Trả lại tự do (2.9.2019 – Thứ Hai Tuần 22 TN) Lời Chúa: Lc 4, 16-30 Khi ấy, Ðức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày