Mây thẻ: Lc 24

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-5-2022 | Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên

Sức mạnh từ trời cao (29.5.2022 – Chúa Nhật 7 Phục Sinh – lễ Chúa Thăng Thiên) Lời Chúa: Lc 24,46-53 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21-4-2022 | Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

Anh em là chứng nhân (21.4.2022 – Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20-4-2022 | Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

Mời ông ở lại với chúng tôi (20.4.2022 – Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Chiều ngày phục sinh, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 18-4-2021 – Chúa Nhật 3 Phục Sinh

Tưởng là thấy ma (18.4.2021 – Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm B) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn hữu những...
lời chúa

Lời Chúa ngày 8-4-2021 – Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

Anh em là chứng nhân (08.4.2021 - Thứ Năm trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Hai môn đệ từ Emmaus trở về, thuật lại cho Nhóm Mười Một và các bạn...
lời chúa

Lời Chúa ngày 7-4-2021 – Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh

Mời ông ở lại với chúng tôi (07.4.2021 - Thứ Tư trong Tuần Bát nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Chiều ngày phục sinh, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-4-2020

Xin ở lại với chúng tôi (26.4.2020 – Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm A) XIN Ở LẠI VỚI CHÚNG TÔI (26.4.2020 – Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm A) LỜI CHÚA: Lc 24, 13-35 Chiều ngày...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-4-2020 – Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Anh em là chứng nhân (16.4.2020 – Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Trực tiếp Thánh lễ ngày 16-4-2020 Hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại cho...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-4-2020 – Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Mời ông ở lại với chúng tôi (15.4.2020 – Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh) Lời Chúa: Lc 24, 13-35 Trực tiếp Thánh Lễ ngày 15-4-2020 Chiều ngày phục sinh, có hai người trong...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 14-8-2022 | Chúa Nhật 20 Thường niên

Phải chi lửa ấy đã bùng lên (14.8.2022 – Chúa Nhật 20 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 12, 49-53 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với...