Mây thẻ: Lc 21: 20-28

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-11-2021 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên

Sắp được cứu chuộc (25.11.2021 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 20-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo...
lời chúa

Lời Chúa ngày 26-11-2020 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên

Sắp được cứu chuộc (26.11.2020 – Thứ Năm Tuần 34 Thường niên) Lời Chúa: Lc 21, 20-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo...
lời chúa

Lời Chúa ngày 28/11/2019 – Thứ Năm Tuần 34 TN

Sắp được cứu chuộc (28.11.2019 – Thứ Năm Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 20-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 29/11/2018

Sắp được cứu chuộc (29.11.2018 – Thứ Năm Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 20-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày