Mây thẻ: Lc 18: 9-14

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-3-2022 | Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay

Tự hào và khinh người (26.3.2022 – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-3-2021 – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay

Tự hào và khinh người (13.3.2021 – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21/3/2020 – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay

Tự hào và khinh người (21.3.2020 – Thứ Bảy Tuần 3 MC) Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công...
lời chúa

Lời Chúa ngày 27/10/2019 – Chúa Nhật 30 TN

Xin thương xót con (27.10.2019 – Chúa Nhật 30 TN, năm C) Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Ðức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày