Mây thẻ: Lc 18: 1-8

lời chúa

Lời Chúa ngày 13-11-2021 – Thứ Bảy Tuần 32 Thường niên

Không được nản chí (13.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 14-11-2020 – Thứ Bảy Tuần 32 Thường niên

Không được nản chí (14.11.2020 – Thứ Bảy Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16/11/2019 – Thứ Bảy Tuần 32 TN

Không được nản chí (16.11.2019 – Thứ Bảy Tuần 32 TN) Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện...
lời chúa

Không được nản chí (18.11.2017 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày