Mây thẻ: Lc 18

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-3-2022 | Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay

Tự hào và khinh người (26.3.2022 – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15-11-2021 | Thứ Hai Tuần 33 Thường niên

Xin cho tôi nhìn thấy (15.11.2021 – Thứ Hai Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-11-2021 – Thứ Bảy Tuần 32 Thường niên

Không được nản chí (13.11.2021 – Thứ Bảy Tuần 32 Thường niên) Lời Chúa: Lc 18, 1-8 Khi ấy, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu...
lời chúa

Lời Chúa ngày 13-3-2021 – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay

Tự hào và khinh người (13.3.2021 – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay) Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16-11-2020 – Thứ Hai Tuần 33 Thường niên

Xin cho tôi nhìn thấy (16.11.2020 – Thứ Hai Tuần 33 Thường niên) Lời Chúa: Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe...
lời chúa

Lời Chúa ngày 21/3/2020 – Thứ Bảy Tuần 3 Mùa Chay

Tự hào và khinh người (21.3.2020 – Thứ Bảy Tuần 3 MC) Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày