Mây thẻ: Ga 21: 20-25

lời chúa

Lời Chúa ngày 22-5-2021 – Thứ Bảy, Vọng Lễ Hiện xuống

Nước Hằng sống (22.5.2021 – Thứ Bảy, Vọng Lễ Hiện xuống) Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này...
lời chúa

Lời Chúa ngày 30-5-2020 – Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh

Lời chứng xác thực (30.5.2020 – Thứ Bảy Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau; ông...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 8/6/2019

Lời chứng của người ấy là xác thực (8.6.2019 – Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21, 20 -25 Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 19.5.2018

Lời chứng xác thực Lời Chúa: Ga 21, 20-25 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Ðức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Ðức...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày