More

    Ga 20. 1-2.11-18

    Họ để Người ở đâu? (22.7.2017 – Thứ bảy: Thánh Maria Mađalêna)

    Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ, thì thấy tảng...

    Hot Topics