Mây thẻ: Ga 16:29-33

lời chúa

Lời Chúa ngày 17-5-2021 – Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh

Thầy không một mình (17.5.2021 – Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16, 29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-5-2020 – Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh

Thầy không một mình (25.5.2020 – Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16, 29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 3/6/2019

Thầy không một mình (3.6.2019 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 16,29-33 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giê-su rằng : “Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày