More

    đức mệ mân côi 2017

    Lịch sử Kinh Mân Côi và lễ Đức Mẹ Mân Côi

    Trong số các lễ nhớ Đức Maria, ngoài lễ Đức Mẹ Lộ Đức và lễ Đức Bà Camêlô, còn có lễ Đức Mẹ Mân Côi,...

    Hot Topics