Mây thẻ: Chúa nhật 29

lời chúa

Lời Chúa ngày 18-10-2020 – Chúa nhật 29 Thường niên, Năm A

Trả về Thiên Chúa (18.10.2020 – Chúa nhật 29 Thường niên, Năm A) Lời Chúa: Mt 22, 15-21 Một hôm, những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Ðức Giêsu phải lỡ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày