Mây thẻ: Anrê Huỳnh Tấn Nha

Cha STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM

Cáo phó: Cha STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM

Văn Phòng Tòa Giám Mục Qui Nhơn thông báo Cha STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM Vừa qua đời lúc 09:40 ngày 01.07.2021 tại nhà hưu dưỡng Cha STÊPHANÔ DƯƠNG THÀNH THĂM Sinh ngày : 26 tháng 12 năm 1945 Tại...
Cha LUCA NGUYỄN HUY KỲ

Cáo phó: Cha Luca Nguyễn Huy Kỳ

Văn Phòng Tòa Giám Mục Qui Nhơn thông báo Cha LUCA NGUYỄN HUY KỲ Vừa mới qua đời lúc 11:20 ngày 26.06.2021 tại nhà hưu dưỡng Cha LUCA NGUYỄN HUY KỲ Sinh ngày : 12 tháng 12 năm...

Thuyên chuyển Linh Mục Quy Nhơn năm 2019

Qui Nhơn, ngày 06.06.2019, Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha. Văn phòng Tòa giám mục thông báo lịch thuyên chuyển các cha như sau : Tên thánh, họ và tên Nơi chuyển...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày