Linh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

LINH MỤC GIÁO PHẬN LẠNG SƠN CAO BẰNG NĂM 2018
–+–
1. Cha Tổng Đại diện Giuse Trần Đức HẠNH       
Sinh ngày 19.3.1944
Thụ phong Linh mục 19.12.1989
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Chính Tòa – Quản hạt Lạng Sơn

2. Cha Đại diện Giám mục Giuse Nguyễn Ngọc THỂ
Sinh ngày 20.7.1955
Thụ phong Linh mục 31.5.1990
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Quản hạt Hà Giang

3. Cha Giuse Nguyễn Văn CHUNG 
Sinh ngày: 09.5.1965
Thụ phong Linh mục: 17.12.2002
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Đồng Đăng – Giáo hạt Lạng Sơn

4. Cha Gioan Lê Quang VINH – Dòng Saledieng Don Bosco (SDB)
Sinh ngày: 11.11.1965
Thụ phong Linh mục: 18.10.2002
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn

5. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang HUY
Sinh ngày 09.7.1967
Thụ phong Linh mục: 17.12.2002
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang

6. Cha Phaolô Nguyễn Văn THẢO  
Sinh ngày: 17.9.1968
Thụ phong Linh mục: 16.12.2004
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thất Khê – Giáo hạt Lạng Sơn

7. Cha Phêrô Đỗ Văn TÍN    
Sinh ngày: 16.10.1952
Thụ phong Linh mục: 05.5.2006
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Bản Lìm – Giáo hạt Lạng Sơn

8. Cha Vinh Sơn Đào Văn UYÊN    
Sinh ngày: 04.9.1952
Thụ phong Linh mục: 23.11.2006
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Chính Tòa– Giáo hạt Lạng Sơn

9. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Anh TUẤN, Dòng Phanxicô (OFM)
Sinh ngày: 25.5.1970
Thụ phong Linh mục: 29.6.2007
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Vũ Lễ – Giáo hạt Lạng Sơn

10. Cha Giuse Trần Văn DIỆU, Dòng Đaminh (OP)         
Sinh ngày: 05.10.1972
Thụ phong Linh mục: 30.6.2007
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Lộc Bình – Giáo hạt Lạng SơnLinh mục đoàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

11. Cha Antôn Nguyễn Anh TUẤN, Dòng Vinhsơn (CM
Sinh ngày: 02.3.1971
Thụ phong Linh mục: 23.8.2008
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang

12. Cha Giuse Nguyễn Tiến ĐỨC, Dòng Đaminh (OP)
Sinh ngày: 21.2.1961
Thụ phong Linh mục: 15.7.2006
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Lộc Bình – Giáo hạt Lạng Sơn

13. Cha Tôma Ngô Văn KHẢO
Sinh ngày: 08.12.1974
Thụ phong Linh mục: 21.3.2012
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Thanh Sơn – Quản hạt Cao Bằng

14. Cha Đaminh Nguyễn Văn HUYẾN, Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR)
Ngày sinh: 28.8.1978
Thụ phong Linh mục: 28.6.2012
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Cao Bình – hạt Cao Bằng

15. Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn NGHIÊM  
Ngày sinh: 13.02.1976
Thụ phong Linh mục: 08.8.2013
Chức vụ: Giám đốc Tiền Chủng viện Giáo phận.

16. Cha Giuse ĐỖ HỒNG PHÚC, Dòng Saledieng Don Bosco (SDB)
Ngày sinh: 16.5.1976
Thụ phong Linh mục: 23.8.2013
Chức vụ: Chánh văn Phòng Tòa Giám mục
Phó xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.

17. Cha Vinh Sơn Vũ Văn LỄ
Ngày sinh: 10.7.1975
Thụ phong Linh mục: 07.10.2014
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Đồng Đăng
Quản nhiệm Na Sầm – Giáo hạt Lạng Sơn.

18. Cha Phêrô Vũ Văn TẠO
Ngày sinh: 16.4.1971
Thụ phong Linh mục: 08.9.2015
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Ngạn Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.

19. Cha Antôn Bùi Văn TĂNG        
Ngày sinh 07.9.1972
Thụ phong Linh mục: 08.9.2015
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Tà Lùng – Giáo hạt Cao Bằng

20. Cha Antôn Đỗ Văn TIÊN           
Ngày sinh:15.10.1975
Thụ phong Linh mục: 08.9.2015
Chức vụ: Quản nhiệm Giáo họ Nà Cáp – Giáo hạt Cao Bằng

21. Cha Giuse Đinh Văn VINH, Dòng Vinhsơn (CM)
Ngày sinh:13.10.1982
Thụ phong Linh mục: 11.9.2015
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo hạt Hà Giang.

22. Cha Giuse Nguyễn Văn VINH
Ngày sinh: 04.6.1979
Thụ phong Linh mục: 07.10.2015
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Chính Tòa – Giáo hạt Lạng Sơn

23. Cha Giuse Vũ Anh TUẤN          
Ngày sinh: 29.3.1976
Thụ phong Linh mục: 08.8.2016
Tu nghiệp Học viện Công Giáo Việt Nam

24. Cha Giuse Hoàng Văn TIỆC      
Ngày sinh: 12.11.1978
Thụ phong Linh mục: 08.8.2016
Chức vụ: Quản lý Tòa Giám mục.

25. Cha Tôma Aquinô Trần Huy SẢN
Ngày sinh: 05.5.1980
Thụ phong Linh mục: 08.8.2016
Chức vụ: Chính xứ Giáo xứ Bó Tờ – Giáo hạt Cao Bằng

26. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Đức, Dòng Chúa Cứu Thế (CSsR)
Ngày sinh: 27.10.1957
Thụ phong Linh mục: 10.1998
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Cao Bình – Giáo hạt Cao Bằng

27. Cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Phát, Dòng Saledieng Don Bosco (SDB)
Ngày sinh: 10.5.1981
Thụ phong Linh mục: 02.7.2016
Chức vụ: Phó xứ Giáo xứ Mỹ Sơn – Giáo hạt Lạng Sơn.

*
Quý Thầy Phó tế:

1. Thầy Giu-se Trần Chu Năng

2. Thầy Vinh-sơn Vũ Văn Công.

<