Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 1 năm 2020

  Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho Tháng 01.2020

  Ý cầu nguyện: Cầu cho việc kiến tạo hòa bình trên thế giới: Xin cho các Kitô hữu, những người theo tôn giáo khác nhau, tất cả những người thành tâm thiện chí, cùng nhau kiến tạo hòa bình và công lý trên thế giới.

  Ngày 01: Thứ Tư. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa bình.

  – Kỷ niệm TPLM Cha Giuse Nguyễn Bá Long, CSsR (1997).

  Ngày 02: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Basilô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzen, Giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

  Ngày 03: Thứ Sáu đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

  – Hạt Tân An Hành hương kính các thánh tử đạo và Lòng Thương Xót Chúa.

  Ngày 04: Thứ Bảy đầu tháng. 1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

  Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr) Bài đọc: Lấy trong chính ngày lễ.

  Ngày 05: CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.

  Ngày 06: Thứ Hai. Tv Tuần II. 1Ga 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.

  – Giỗ Cha Phêrô Tạ Đức Tiến (+1998).

  Ngày 07: Thứ Ba. Thánh Raimundo Penyafort, Lm (Tr). 1 Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

  Ngày 08: Thứ Tư. 1 Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

  Ngày 09: Thứ Năm. 1 Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.

  Ngày 10: Thứ Sáu. 1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16

  – Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Cái Mây.

  – Giỗ Cha Giuse Bùi Văn Hoàng (+2011).

  Ngày 11: Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

  – Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Thủ Thừa.

  Ngày 12: CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.

  Ngày 13: Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Tv Tuần I. Thánh Hilariô, giám mục, TsHT (Tr). 1Sm 1,1-8; Mc 1,14-20.

  Ngày 14: Thứ Ba. 1Sm 1,9-20; Mc 1,21b-28.

  Ngày 15: Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20; Mc 1,29-39.

  – Giỗ Cha Antôn Lê Quang Thạnh (+1997).

  Ngày 16: Thứ Năm. 1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45.

  Ngày 17: Thứ Sáu. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.

  Ngày 18: Thứ Bảy. 1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17. Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

  Ngày 19: CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Tv Tuần II. Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.

  – Kỷ niệm TPLM Cha Phêrô Thảo (2008).

  – Giỗ Cha Phanxicô Maria Nguyễn Chí Tịnh (+2009).

  Ngày 20: Thứ Hai. Thánh Fabianô, Giáo hoàng, tử đạo và Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22.

  Ngày 21: Thứ Ba. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Sm 16,1-13; Mc 2,23-28.

  – Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho (1999), (LK).

  – Kỷ niệm TPLM cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn (1988).

  Ngày 22: Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). 1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6.

  Ngày 23: Thứ Năm. 1Sm 18,6-9; 19,1-7; Mc 3,7-12.

  Ngày 24: Thứ Sáu. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, Ts.HT. Lễ nhớ. 1Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

  Ngày 25: Thứ Bảy. MỒNG MỘT TẾT CANH TÝ. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho Kitô hữu hợp nhất.

  Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):

  Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

  Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9) Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

  Ngày 26: CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Tv Tuần III. Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (hay Mt 4,12-17). (Không cử hành lễ thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục). Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374): Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

  Ngày 27: Thứ Hai. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). 2Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374). St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

  – Kỷ niệm TPLM Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển (1983).

  Ngày 28: Thứ Ba. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, TsHt. Lễ nhớ. 2Sm 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35.

  – Bổn mạng Cha Tôma Phạm Ngọc Dương.

  Ngày 29: Thứ Tư. 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.

  Ngày 30: Thứ Năm. 2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25.

  Ngày 31: Thứ Sáu. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.

  Têrêsa Mai An

  Gp. Mỹ Tho