Lịch Công Giáo tháng 10 năm 2018 – Giáo phận Thái Bình

Ý cầu nguyện:
Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ: Xin cho các tu sĩ nam nữ
biết đổi mới nhiệt tình tông đồ, và biết gặp gỡ những
ngƣời nghèo khổ, những ngƣời bị gạt ra bên lề xã hội
và những ngƣời thấp cổ bé miệng.

THÁNG MÂN CÔI ĐỨC MẸ
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là
một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành
và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy
niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsuvà thì thầm những
lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng
ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ
bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần chung một chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà
nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong
hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm
mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong
những hoàn cảnh khác thì được hưởng một ơn tiểu xá.
(Ench. Inbdulg, ấn bản 1999, concessio 17)

<