Lịch Công Giáo Thái Bình Tháng 8/2018

    Ý cầu nguyện: Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại: Xin cho những quyết định về kinh tế và chính trị biết bảo vệ các gia đình nhƣ là một trong những kho tàng của nhân loại.

    <