Lịch Công Giáo năm 2022

  Trước tình hình nghiêm trọng của sự lây lan và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Một số Nhà Thờ không có Thánh Lễ và thay vào là Thánh Lễ Trực tuyến. Công Giáo 24h cập nhật liên tục Thánh Lễ trực tuyến Ấn vào đây cộng đoàn cùng thông công và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt.

  Lịch Công Giáo năm 2022

  Lịch Công Giáo năm 2022 Lịch Công Giáo năm 2022 Lịch Công Giáo năm 2022 Lịch Công Giáo năm 2022 Lịch Công Giáo năm 2022
  Lịch Công Giáo năm 2022 Lịch Công Giáo năm 2022 Lịch Công Giáo năm 2022 Lịch Công Giáo năm 2022 Lịch Công Giáo năm 2022
  Lịch Công Giáo năm 2022

  Lich Cong Giao 2022 PDF

  Lịch Công giáo tháng 1 năm 2022 

  Ngày Loại Áo Lễ Lễ
  Thứ Bảy

  1/1

  Lễ Trọng

  Giáng Sinh

  Năm C

  Tr Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

  Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21

  Chủ Nhật

  2/1

  Lễ Trọng

  Giáng Sinh

  Năm C

  Tr Lễ Hiển Linh

  Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12

  Thứ Hai

  3/1

  Lễ Thường

  Giáng Sinh

  Năm C

  Tr Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh

  1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34

  Thứ Ba

  4/1

  Lễ Nhớ

  Giáng Sinh

  Năm C

  Tr Thánh Elizabeth Ann Seton

  1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42

  Thứ Tư

  5/1

  Lễ Nhớ

  Giáng Sinh

  Năm C

  Tr Thánh Gioan Neumann, Gm

  1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51

  Thứ Năm

  6/1

  Lễ Thường

  Giáng Sinh

  Năm C

  Tr Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh

  Is 60:1-6; Ep 3:2-3,5-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Mt 2:1-12

  Thứ Sáu

  7/1

  Lễ Thường

  Giáng Sinh

  Năm C

  Tr Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh

  1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25

  Thứ Bảy

  8/1

  Lễ Thường

  Giáng Sinh

  Năm C

  Tr Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh

  1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44

  Chủ Nhật

  9/1

  Lễ Kính

  Thường Niên

  Năm C

  Tr Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

  Is 55:1-11; Is 12:2-3,4,5-6; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11

  Thứ Hai

  10/1

  Lễ Thường

  Thường Niên

  Năm C

  X Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

  1 Sm 1:1-8; Tv 116:12-13,14-17,18-19; Mc 1:14-20

  Thứ Ba

  11/1

  Lễ Thường

  Thường Niên

  Năm C

  X Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

  1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28

  Thứ Tư

  12/1

  Lễ Thường

  Thường Niên

  Năm C

  X Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

  1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39

  Thứ Năm

  13/1

  Lễ Thường

  Thường Niên

  Năm C

  X Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

  1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45

  Thứ Sáu

  14/1

  Lễ Thường

  Thường Niên

  Năm C

  X Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

  1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12

  Thứ Bảy

  15/1

  Lễ Thường

  Thường Niên

  Năm C

  X Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm

  1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17

  Chủ Nhật

  16/1

  Lễ Trọng

  Thường Niên

  Năm C

  X Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm

  Is 62:1-5; Tv 96:1-2,2-3,7-8,9-10; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11

  Thứ Hai

  17/1

  Lễ Nhớ

  Thường Niên

  Năm C

  Tr Thánh Antôn, Ab

  1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22

  Thứ Ba

  18/1

  Lễ Thường

  Thường Niên

  Năm C

  X Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

  1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28

  Thứ Tư

  19/1

  Lễ Thường

  Thường Niên

  Năm C

  X Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

  1 Sm 17:32-33,37,40-51; Tv 144:1,2,9-10; Mc 3:1-6

  Thứ Năm

  20/1

  Lễ Thường

  Thường Niên

  Năm C

  X Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

  1 Sm 18:6-9; Tv 56:2-3,9-10,10-12,13-14; Mc 3:7-12

  Thứ Sáu

  21/1

  Lễ Nhớ

  Thường Niên

  Năm C

  Đỏ Thánh Agnes, Đttđ

  1 Sm 24:3-21; Tv 57:2,3-4,6,11; Mc 3:13-19

  Thứ Bảy

  22/1

  Lễ Thường

  Thường Niên

  Năm C

  X Thứ Bảy trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm

  2 Sm 1:1-4,11-12,19,23-27; Tv 80:2-3,5-7; Mc 3:20-21

  Chủ Nhật

  23/1

  Lễ Trọng

  Thường Niên

  Năm C

  X Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm

  Nkm 8:2-4,5-6,8-10; Tv 19:8,9,10,15; 1 Cr 12:12-30; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4

  Thứ Hai

  24/1

  Lễ Nhớ

  Thường Niên

  Năm C

  Tr Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht

  2 Sm 5:1-7,10; Tv 89:20,21-22,25-26; Mc 3:22-30

  Thứ Ba

  25/1

  Lễ Kính

  Thường Niên

  Năm C

  Tr Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại

  2 Sm 6:12-15,17-19; Tv 24:7,8,9,10; Mc 3:31-35

  Thứ Tư

  26/1

  Lễ Nhớ

  Thường Niên

  Năm C

  Tr Thánh Timôthêô và Titô, Gm

  2 Sm 7:4-17; Tv 89:4-5,27-28,29-30; Mc 4:1-20

  Thứ Năm

  27/1

  Lễ Thường

  Thường Niên

  Năm C

  X Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

  2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25

  Thứ Sáu

  28/1

  Lễ Nhớ

  Thường Niên

  Năm C

  Tr Thánh Tôma Aquinas, Lmts

  2 Sm 11:1-4,5-10,13-17; Tv 51:3-4,5-6,6-7,10-11; Mc 4:26-34

  Thứ Bảy

  29/1

  Lễ Thường

  Thường Niên

  Năm C

  X Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm

  2 Sm 12:1-7,10-17; Tv 51:12-13,14-15,16-17; Mc 4:35-41

  Chủ Nhật

  30/1

  Lễ Trọng

  Thường Niên

  Năm C

  X Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm

  Gr 1:4-5,17-19; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15-17; 1 Cr 12:3113; 1 Cr 13:4-13; Lc 4:21-30

  Thứ Hai

  31/1

  Lễ Nhớ

  Thường Niên

  Năm C

  Tr Thánh Gioan Bosco, Lm

  2 Sm 15:13-14,30; Tv 3:2-3,4-5,6-7; Mc 5:1-20

  Xem và Tải Lịch Công Giáo cả năm 2021 PDF

   

  <