Giải thích về trang phục trong cử hành Thánh Lễ

Trực tiếp Thánh Lễ

Giải thích về trang phục để cử hành Thánh Lễ

Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
Lễ nhậm chức cha tân Chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ