Kỹ thuật lợp ngói Marseille tại Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn

Trùng tu Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn: Kỹ thuật lợp ngói Marseille – Lợp ngói trục 2 và 3

 

Nguồn ảnh: TGP SG
<