Kính viếng Cha cố Giuse Nguyễn Quang Huy sáng ngày 21.5.2018

<