Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Nha Trang 31.5.2018


Vào lúc 16 giờ 00, ngày thứ Năm 31/05/2018 tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Đức Cha Giuse Võ Đức Minh – giáo phận Nha Trang đã phong chức linh mục cho quý thầy Phó tế có tên dưới đây.

Thánh lễ truyền chức Linh Mục giáo phận Nha Trang

 1. Phanxicô Xaviê Hồ Bình
 2. Gioan Baotixita Nguyễn Hồng Duy
 3. Giacôbê Nguyễn Vũ Đào
 4. Phêrô Trương Quốc Đạt
 5. An tôn Trương Cao Định
 6. Martinnô Hồ Đình Hải
 7. Martinnô Trần Đức Hải
 8. Phêrô Nguyễn Hoàng Hải
 9. Phaolô Võ Bạch Vân Hàn
 10. Silveter Nguyễn Huy Hoàng
 11. Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Hưng
 12. Louis Gonzaga Nguyễn Minh Khoa
 13. Phêrô Đinh Duy Khương
 14. Giuse Lưu Trung Kiên
 15. Phêrô Nguyễn Thanh Liêm
 16. Gioan Baotixita Đỗ Huỳnh Luật
 17. Simon Nguyễn Hoàng Minh
 18. Inhaxiô Đỗ Trần Thiện Mỹ
 19. Micae Cáp Hữu Nhân
 20. Tooma Nguyễn Công Nhật
 21. Gioan Bosco Nguyễn Hữu Hoang Phi
 22. Phanxicô Xaviê Trần Phan Bảo Quốc
 23. Giuse Nguyễn Duy Quốc
 24. Phaolô Trần Phan Bảo Quyền
 25. Giuse Dương Duy Tân
 26. Phêrô Vũ Ngọc Tuấn
 27. Phêrô Nguyễn Tùy
 28. Phanxicô Xaviê Lê Quốc Vương


<