Lịch Công giáo năm 2020
an táng Đức Cha Dominicô Mai Thanh Lương

VIDEO: Thánh lễ an táng Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=EZMWf3hXKE4?autoplay=1]