Hình ảnh thánh lễ an táng Đức Cha Dominicô Mai Thanh Lương

an táng Đức Cha Dominicô Mai Thanh Lương
Trực tiếp Thánh Lễ

VIDEO: Thánh lễ an táng Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=EZMWf3hXKE4?autoplay=1]