Hình ảnh thánh lễ an táng Đức Cha Dominicô Mai Thanh Lương

Đức Cha Dominicô Mai Thanh Lương

VIDEO: Thánh lễ an táng Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương

<