Hình ảnh Thánh Lễ an táng Dì Maria Nguyễn Thị Bảy

THÁNH LỄ AN TÁNG DÌ MARIA LÊ THỊ BẢY

NGÀY 20/04/2018

<