Hình ảnh kính viếng Cha Giuse Nguyễn Quang Huy ngày 19.5.2018

Lịch Công Giáo Năm 2021

Cha cố Giuse Nguyễn Quang Huy sinh ngày 12.04.1937 tại Gia Viễn, Ninh Bình. Rửa tội ngày 15.05.1971: tại Mưỡu Giáp, Phát Diệm.

Cha Giuse NGUYỄN QUANG HUY qua đời lúc 10g30 sáng thứ bảy ngày 19/5/2018 tại Tòa Giám Mục Nha Trang. Hưởng họ 81 tuổi, 51 năm Linh mục
kính viếng Cha Giuse Nguyễn Quang Huy