Đức Đạt Lai Lạt Ma chắp tay trước ảnh Chúa

Hoà thượng Thích Nhật Từ thường xuyên bôi nhọ Giáo Hội Công giáo bằng những thông tin sai lệch và tự mình bịa đặt