ảnh: Thánh lễ truyền chức Linh Mục Vĩnh Long năm 2018

Lịch Công Giáo Năm 2021

9 g 30, Thánh Lễ phong chức được bắt đầu sau lời dẫn của cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy. Cha Matthêu đã gởi đến cộng đoàn danh sách cũng như nguyên quán của các tiến chức linh mục hôm nay.

Xem thêm Video