ảnh: Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020

Hình ảnh Thánh lễ truyền chức cho 16 phó tế thuộc giáo phận Bùi Chu được cử hành lúc 09g thứ Bảy, ngày 24/10/2020, tại Tiểu Vương cung Thánh đường Phú Nhai.

ấn vào xem Video: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Bùi Chu Ngày 24-10-2020

Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020

Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020
Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020
Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020 Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020

<