ảnh: Lễ truyền chức phó tế TGP Hà Nội 2019

Các tân chức được truyền chức hôm nay có 1 thầy khóa XV, 8 thầy khóa XVI (2010 – 2018) đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội , và 1 thầy tu học tại Đại Chủng Viện nước ngoài:Lễ truyền chức phó tế tgp hà nội 2019

1. Phó tế Giuse Nguyễn Minh Chí, sinh năm 1981, Giáo xứ Nghĩa Ải

2. Phó tế Gioan B. Nguyễn Viết Hoan, sinh năm 1978, Giáo họ An Xá, Giáo xứ Động Linh

3. Phó tế Giuse Trần Đức Hội, sinh năm 1985, Giáo xứ Công Xá

4. Phó tế Giuse Phạm Huy Hoàng, sinh năm 1980, Giáo xứ Hà Thao

5. Phó tế Giuse Trần Mạnh Phong, sinh năm 1984, Giáo xứ Bàng Ba

6. Phó tế Phêrô Tạ Văn Thắng, sinh năm 1985, Giáo xứ Phú Đa

7. Phó tế Giuse Trần Xuân Thắng, sinh năm 1983, Giáo xứ Công Xá

8. Phó tế Micae Nguyễn Ngọc Thanh, sinh năm 1984, Giáo họ Chi Long, Giáo xứ Đồng Phú

9. Phó tế Giuse Trần Tiến Thạo, sinh năm 1983, Giáo xứ Thánh Mẫu, Bùi Chu

10. Phó tế Giuse Trần Văn Tuấn, sinh năm 1985, Giáo họ Cổ Liêu, Giáo xứ Hoàng Nguyên

<